TÜZÜK

TÜZÜK

Geştalt TERAPİ DERNEĞİ

amazing layouts

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
MADDE 1. Derneğin adı Geştalt Terapi Derneği’dir. Derneğin merkezi Ankara’dır. Dernek başka merkezlerde şube açabilir.

DERNEĞİN AMACI
MADDE 2. Geştalt Terapi ruh sağlığının korunması ve bozulmuş ruh sağlığının düzeltilmesinde kullanılabilecek etkili bir yaklaşımdır. Derneğin amacı çeşitli psikolojik bozuklukların tedavisinde kullanılabilecek Geştalt Terapi yaklaşımını ülke genelinde tanıtmak ve yaygınlaştırmak; bu yaklaşımın toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmak; ruh sağlığı alanında çalışan ve bu yaklaşımı uygulayabilecek kişileri eğitmek; bu konuda yapılacak bilimsel çalışma ve araştırmalara katkıda bulunmaktır.
DERNEĞİN ÇALIŞMALARI
MADDE 3. Dernek amaçlarına ulaşabilmek ve topluma verilen hizmetin niteliğini iyileştirebilmek amacıyla aşağıdaki çalışmaları yapar.
a) Geştalt Terapi yaklaşımı ile ilgili olarak ulusal ve uluslar arası platformlarda kurslar, eğitim programları, konferanslar, sempozyumlar ve kongreler düzenler.
b) Geştalt Terapi yaklaşımı konusundaki gelişmeleri yakından izlemek ve bu yaklaşımı Türk toplumunun gereksinmelerine uyarlayarak kullanabilmek için gerekli yasal koşulları yerine getirerek, aynı koşullarda faaliyet gösteren, benzer amaçları olan ve siyasetle uğraşmayan diğer uluslararası kurum ve kuruluşların bilimsel yardım ve desteğinden yararlanır, onlarla işbirliği yaparak ortak faaliyetler düzenler ve bilgi alışverişinde bulunur.
c) Yönetim Kurulu’nun belirlediği eğiticilerle çeşitli eğitim programları ve kurslar düzenler. Bu eğitim programlarının uluslararası standartlara uygun olması için gerekli hazırlık ve denetimleri yapar.
d) Eğitim programları ve kurslarda yeterliliğini kanıtlayan kursiyerlere eğitim aldıkları alanda uygulama sertifikası verir.
e) Üyelerini Geştalt Terapi yaklaşımı alanında bilimsel çalışma ve araştırma yapmaya teşvik eder, bu çalışma ve araştırmaların yürütülmesinde yardımcı olur.
f) Yapılan bilimsel çalışma ve araştırmaların gerek halka gerekse ruh sağlığı alanında çalışmalara ulaştırabilmesi için çeşitli kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapar.
g) Dernek siyasetle uğraşmaz.

ÜYELİK KOŞULLARI
MADDE 4. Derneğin asil ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır.
1) Asil üye olabilme koşulları: a) Derneğin belirtilen amaçlarını kabul ederek bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için çalışmak istemek; b) Medeni haklara sahip ve 18 yaşını bitirmiş olmak;
c) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye’deki kanunlar çerçevesinde oturma hakkını elde etmiş olmak; d)Onur kırıcı bir suçtan cezalandırılmamış olmak ; e)Psikiyatrist, psikolog ya da ruh sağlığı alanında yeterli eğitim ve deneyime sahip olmak;
f) Dernek asil üyelerinden en az ikisi tarafından önerilmiş olmak; g) Dernek Yönetim Kurulunda oy çokluğu ile kabul edilmiş olmak.
2) Fahri üye olabilme koşulları: Derneğin amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için derneğin her türlü çalışmasına maddi ve manevi yardımda bulunan kişilere, yönetim kurulundan bir üyenin önerisiyle yönetim kurulunun salt çoğunluğu kararı ile fahri üyelik verilir. Yasal engel olmadıkça, Türk uyruğunda olsun veya olmasın Fahri üye olunabilir. Fahri üyeler aidat ödemekle yükümlü değillerdir. Genel kurul toplantısına katılabilirler ancak seçilme ve oy kullanma hakları yoktur. Fahri üyelerin derneğin hangi hizmetlerinden yararlanabileceklerine Yönetim Kurulu karar verir. Fahri üyeler için ayrı bir ‘’fahri üye kayıt defteri’’ tutulur ve ‘’fahri üye kartı’’ verilir.ÜYELİĞE GİRİŞ
MADDE 5. Derneğe üye olabilmek için 4. Maddedeki şartların sağlanması gerekir. Başvuru yönetim kuruluna yazılı olarak yapılır. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde değerlendirerek, kabul ya da red şeklinde bir karara bağlar. Bu karar başvuruda bulunan kişiye yazılı olarak bildirilir.

ÜYELERİN HAKLARI
MADDE 6. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Arzu eden her üye, dernekten istifa yoluyla ayrılabilir. İstifanın geçerli olabilmesi için, üyenin yazılı başvurusundan itibaren 15 tam gün geçmesi gereklidir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Yasalara göre dernek üyesi olma hakkını kaybedenler ve Dernek Tüzüğü’ne aykırı harekette bulunan üyeler, Yönetim Kurulunun teklifi ve onayı ile dernekten çıkarılırlar. Ayrıca üyelik aidatını geçerli bir nedeni olmadan ödemeyenler de Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Asil ve fahri üyeler, derneğin her türlü bilimsel ve sosyal faaliyetlerinden indirimli olarak yararlanabilirler. Dernek üyeliği Geştalt terapi alanında terapistlik yapma yetkisi vermez. Yetki, derneğin düzenlediği eğitim faaliyetlerini izleyen sınavlar sonucunda verilen sertifika ile belirlenir.

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 7. Her üye aidatını düzenli olarak ödemekle yükümlüdür. Her üye dernek çalışmalarına katılmak ve dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi yönünde çalışmakla yükümlüdür. Yönetim ve denetleme kurallarından birine seçilen üye diğerlerine seçilemez.

ÜYELİK AİDATLARI
MADDE 8. Dernekler kanununun öngördüğü sınırlar içinde her üye derneğe giriş aidatı ve yıllık aidat borcunu ödemekle yükümlüdür. Üyelik aidatlarının ne kadar olacağı her Genel Kurul toplantısında belirlenir ve üyelere duyurulur. Derneğe üye olmak için giriş aidatı 100 TL. ve yıllık aidatı ise 50 TL.dir.

DERNEĞİN ORGANLARI
MADDE 9. Derneğin organları şunlardır:

1. Genel kurul
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu
4. Komisyonlar

GENEL KURUL
MADDE 10. Yetki ve görevleri Dernekler Kanunu’nun 26.Maddesinde belirlenmiş olan Genel Kurul dernek üyelerinden oluşan ve derneğin en yüksek ve en yetkili karar ve denetleme organıdır.
Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere 2 şekilde toplanır.
1. Olağan Genel Kurul Toplantıları: Olağan Genel Kurul Toplantısı 2(iki) yılda bir Kasım ayı içinde Yönetim Kurulu’nun tespit ve ilan edeceği tarihte Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerde olağan olarak toplanır.

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları: Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Yönetim ve Denetim Kurullarının gerek gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine yapılır.

GENEL KURUL’A ÇAĞRI ŞEKLİ
MADDE 11. Genel Kurul, toplantıya Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre, Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Üyeler en az 15 gün önceden günü, yeri, saati ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmek üzere toplantıya çağrılır. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantının hangi gün ve saatte yapılacağı da bu ilanda belirtilir. İlk ve ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi en az 15 gün önceden o yerin en büyük mülki amirliğine (Ankara Valiliği’ne) yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılma hakkı olan üyelerin listesi eklenir. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, durum sebepler ile birlikte, toplantının ilan edildiği yerel gazetede yayınlanacak ikinci bir ilanla üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yapılması zorunludur.

TOPLANTININ YETER SAYISI
MADDE 12. Genel Kurul, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile olur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
MADDE 13. Genel Kurul Toplantıları ilanla belirtilen ve o yerin en büyük mülki amirliğine (Ankara Valiliği’ne) bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Üyeler Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki adların karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Gerekli sayı sağlanmış ise bu durum tutanak ile saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı ve görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez. Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki yazman açık oyla seçilir. Genel Kurul kararları katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Toplantı Genel Kurul Başkanı tarafından yönetilir ve toplantı sonunda düzenlenen tutanak başkan ve yazmanlar tarafından imzalanarak Yönetim Kurulu’na verilir.

GÜNDEM
MADDE 14. Gündem Yönetim Kurulu tarafından saptanır. Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Genel Kurul gündeminde bulunmayan konuların gündeme alınması için toplantıda bulunan asil üyelerin en az 1/10 unun teklifi şarttır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15. Genel Kurul’un görev ve yetkileri şunlardır.
1. Dernek organlarının seçilmesi
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi
4. Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirerek kabul edilmesi.
5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
6. Derneğin uluslar arası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması
7. Derneğin feshi veya fesih halinde derneğin mal varlığının ne olacağı konusunda karar verilmesi
8. Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi
9. Şube açılmasına veya açılmış şubelerin kapatılmasına karar verilmesi
Genel Kurul’da fesih kararı dışındaki tüm. kararlar çoğunluk usulü ile alınır . Genel Kurul kararlarının dernek üyeleri dışındaki kişilere de bildirilmesi gerekiyorsa bu gazete ilanı ile yapılır.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
MADDE 16. Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesi Genel Kurulun görevlerindendir. Tüzük Yönetim Kurulu’nu isteği ile veya üyelerin beşte birinin yazılı başvurması ile toplanan olağanüstü Genel Kurul’da katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kararı ile değiştirilir. Değiştirilen tüzük maddeleri İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesini takiben 15 gün içinde yerel bir gazetede yayınlanır. Bu gazetenin 5 nüshası, yayın tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Yönetim Kurulu tarafından dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine (Ankara Valiliği’ne) verilir.

YÖNETİM KURULU
MADDE 17. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından dernek üyeleri arasından gizli oyla ve iki yıl için seçilen 7 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına bir yıl içinde 5 defa katılmayanların üyelikleri düşer. Asil üyeliklerde boşalma olunca yedek üyeler göreve çağrılır. Yedek üyelerin çağrılmasında aldıkları oy sayısı dikkate alınır.Yönetim Kurulu ilk toplantısında görev bölümü yapar ve aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman seçer. Yönetim Kurulu Başkanı, seçimleri izleyen 7 gün içinde, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahlarını dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine (Ankara Valiliği’ne) yazı ile bildirir.
Yönetim Kurulu üye sayısındaki boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 18. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
1. Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vererek bağış ve aidat toplayacak üyeleri bir kararla belirlemek
2. Dernek şubelerinin açılmasına karar vermek, şube kurucularına yetki vermek, bu amaçla 2908 sayılı kanunun şubelerin kuruluşuna ilişkin 31, 32 ve 33. maddelerini esas alarak şube organlarının görev ve yetkileri ile Genel Kurul’da temsil şekillerini belirlemek ve bunlara ilişkin tüzükte yapılması gereken ekleme ve değişiklikleri hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak
3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak
4. Derneğin bilimsel faaliyetlerini yurt içi ve dışında duyurmak, benzer kurum ve kuruluşların yurt dışındaki faaliyetlerini yurt içinde duyurmak ve bu etkinliklere dernek adına kim ya da kimlerin katılacaklarını belirlemek
5. Derneğin amaçları doğrultusunda uluslar arası kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içine girmek; konferans, kurs gibi etkinlikler için yurt dışından ülkemize gelecek uzmanları ve alacakları ücretleri belirlemek
6. Konferans, kurs gibi etkinlikler için ülkemizdeki uzmanları ve alacakları ücretleri belirlemek
7. Yurt içi ve yurt dışında dernek ile ilgili faaliyet için görevlendirilmiş kişilerin yolluklarını belirlemek
8. Derneğin üye sayısını artırmak
9. Dernek adına yayınlanacak bildirge, broşür, kitap ve benzerlerini kararlaştırmak ve hazırlamak
10. Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunu 10 gün içinde Valiliğe bildirmek
11. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak

Yönetim Kurulu en az ayda bir kez dernek ikametgahında önceden belirlenen gün ve saatte, üye tam sayısının yarısının bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Alınan kararlarda oyların eşit olması halinde, Başkan’ın katıldığı taraf çoğunluk olarak kabul edilir.

DENETLEME KURULU
MADDE 19. Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden oluşur ve Genel Kurul tarafından gizli oyla ve 2 yıl için seçilir. Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir sekreter seçer. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla yaparak sonuçları rapor biçiminde Yönetim Kuruluna ve Genel Kurula sunar. Görev ve yetkileri şunlardır:
1. Derneğin çalışmalarının tüzük, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını inceler
2. Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen mali rapor, bilanço ve gelir-gider çizelgesi hakkındaki görüşlerini bir rapor halinde Genel Kurul’a sunmak
3. Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırmayı Yönetim Kurulu’ndan istemek

MADDE 20. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri derneğin eğitim ve öğretimle ilgili faaliyetlerinde görev alabilirler.

KOMİSYONLAR

MADDE 21. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesinde, Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu onayı ile bazı komisyonlar kurulabilir. Komisyonların görev süresi Yönetim Kurulu’nun görev süresi ile sınırlıdır. Yönetim Kurulu, oluşturduğu bu komisyonların çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere her komisyon için en az bir asil üyesini görevlendirir. Komisyonların başkanları ve üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu komisyonlar üyelik ve üyelerle ilişkiler komisyonu, sosyal faaliyetler komisyonu, bilimsel faaliyetler komisyonu, eğitim komisyonu gibi komisyonlardır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü taktirde kendi dönemi içinde daha başka komisyonlar da oluşturabilir.

ŞUBELERİN KURULUŞU

MADDE 22. Dernek gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. Şube açılması kararlaştırıldığında, Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen en az 3 kişi şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak müracaat ederler. Bu yazıda şubenin kurucularının ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri ve tarihleri, meslek ve sanatları, adresleri ve tabiyetleri ile şube merkezlerinin adresleri bildirilir. Yazıya dernek tüzüğünün 2 örneği ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. Şube kurucularının dernek üyesi olmaları ve bulundukları yerde en az 6 aydan beri ikamet ediyor olmaları gereklidir. Şubeler derneğin organlarıdır ve derneğin içindedirler. Dernekten ayrı bir varlıkları ve dernekten izinsiz faaliyet gösterme hakları yoktur. Şubelerin maddi varlığı ve borçları Genel Merkez’in malı ve borcu sayılır. Şubenin feshi halinde bunlar Genel Merkez’e kalır. Şubelerin tüm karar ve işlemleri merkezin kontrolü ve denetimindedir.

ŞUBELERİN ORGANLARI

MADDE 23. Şubelerin organları:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu’dur.

Şube Genel Kuruluna şubeye kayıtlı tüm üyeler katılabilir. Şube Genel Kurul Toplantısı, Merkez Genel Kurul Toplantısından en az 15 gün önce yapılmalıdır.
Şube Genel Kurul toplantıları şube merkezinin bulunduğu yer ve ilanda belirtilen gün ve saatte yapılır. Şube Genel Kurul toplantısına ait ilan gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.


Şubelerin organlarının görev ve yetkileri Dernek Tüzüğündeki Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile ilgili maddelerde belirtildiği gibidir. Bunlara ek olarak Şube Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri de yerine getirmek zorundadır:
A) Şube Yönetim Kurulu, her toplantıdan sonra alınan kararları ve uygulamaları Merkez Yönetim Kurulu’na bildirmek ve yıl sonunda yıllık faaliyet raporu vermek
B) Şubeye gelen Genel Merkez Temsilcilerine bilgi vermek
C) Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerin listesini Merkez Genel Kurulu’ndan en az 15 gün önce Merkez Yönetim Kurulu’na göndermek
D) Şube gelirlerinden Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarı, Genel Merkez’e göndermek

ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULU’NDA TEMSİLİ

MADDE 24. Şubeye kayıtlı bütün üyeler Genel Merkez Kurulu’na bireysel olarak katılma, oy verme ve söz hakkına sahiptirler.

ŞUBELERİN FESHİ

MADDE 25. Şubeler 2 şekilde feshedilebilirler.
1) Şube Genel Kurulu tarafından
2) Merkez Yönetim Kurulu tarafından.

Şubenin açılması için yetki vermeye haiz olan Merkez Yönetim Kurulu Derneğin
amaçlarını ve tüzük hükümlerini göz önüne alarak şubenin kapanmasına karar verebilir. Böyle bir durumda Merkez Yönetim Kurulu Şube Yönetim Kuruluna bu kararı yazılı olarak bildirmeli ve ayrıca 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirlğine (Ankara Valiliği’ne) de yazılı olarak iletmelidir.


GELİRLER

MADDE 26. Derneğin gelirleri şunlardır:
1. Üye giriş ve yıllık aidatları
2. Özel ve tüzel kişiler tarafından yapılan bağış ve yardımlar
3. Dernek tarafından hazırlanan kitap, dergi yayınlardan sağlanan gelirler
4. Dernek tarafından düzenlenen kurs, konferans, sempozyum, kongre gibi etkinliklerden sağlanan gelirler.
5. Dernek tarafından düzenlenen çay, yemek, gezi, balo, piyango, eğlence gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler
6. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlar
7. Başka derneklerle ortaklaşa sağlanan gelirler
8. Devletin bütçe ve fonlarından aktarılabilecek yardımlar
9. Diğer yasal gelirler
10.Dernekler yasasına göre amacına uygun olarak tasarruf edilen gayrimenkuller ile vasiyet ve bağış suretiyle verilen gayri menkuller
11.Diğer yasal gelirler

Dernek amaçlarını gerçekleştirmede mali kaynak ve yetersizliği ile karşılaşırsa Genel Kurulda oylanması koşuluyla, sarf yeri ve miktarını belirtmek kaydıyla üyelerden katılma payı alabilir. Derneğin gelirlerinden giriş aidatının tamamı üyeliğe kabul sırasında, yıllık aidat ise Yönetim Kurulu tarafından saptanacak tarihlerde makbuz karşılığında tahsil edilir.

GELİRLER

MADDE 27. Dernek amaçlarını gerçekleştirebilmek için her türlü harcamada bulunabilir.

GELİR VE GİDERLERDE USUL

MADDE 28. Dernek gelirleri ‘’ alındı belgesi ‘’ ile toplanır ve giderler ‘’ harcama belgesi ‘’ ile yapılır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığı’ndan temin edilir. Alındı belgesi resmi mercilerden sağlanmadığı takdirde, usulüne uygun olarak dernek tarafından bastırılıp mahallin en büyük mülki amirine onaylatıldıktan sonra kullanılır. Gelir defterinin ve alındı belgelerinin 5 yıl süre ile saklanması zorunludur. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve bu karar mahallin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.
Derneğe ait paralar bir banka hesabına yatırılır. Bu hesap biri başkan veya başkan yardımcısı olmak üzere, Yönetim Kurulundan iki üyenin müşterek imzası ile kullanılabilir. Sayman üyenin nezdinde, küçük harcamaları karşılamak üzere, Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği miktar kadar nakit bulunabilir.

Harcama kararı Yönetim Kurulu tarafından alınır. Harcama evrakı başkan veya başkan yardımcısı ve sayman tarafından onaylanır. Giderleri kanıtlamak için harcama evrakı, fatura veya senet kullanılması gerekir.

DERNEK DEFTERLERİ

MADDE 29. Dernek noterden tasdik edilmek kaydıyla aşağıdaki defterleri tutar.

1. Üye kayıt defteri
2. Karar defteri
3. Gelen ve giden evrak defteri
4. Gelir ve gider defteri
5. Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri
6. Demirbaş defteri
7. Alındı belgesi kayıt defteri

DERNEĞİN FESHİ

MADDE 30. Derneğin feshedilmesine ancak Dernek Genel Kurulu karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci bir toplantıya çağırılırlar. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun feshin konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Dernekler yasası’nın 55.Maddesi hükümlerine tabidir. Derneğin feshi halinde derneğin mal ve paraları Türk Eğitim Vakfına kalır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

TÜZÜK BOŞLUKLARI

MADDE 31. Dernek tüzüğünde açıklık bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu, Medeni Kanun ve diğer yasa hükümleri uygulanır.

KURUCU ÜYELER

MADDE 32. Derneğin ilk kurucuları hepsi T.C uyruklu olan aşağıda kimlikleri yazılı kişilerdir. (Soyadları esas alınarak alfabetik sıra içinde verilmiştir.)

Doç.Dr. Yasemin Akman: 1957, Ankara. Öğretim Üyesi (Hacettepe Üniversitesi)

Doç.Dr. Ceylan Daş Tuğrul: 1958, Ankara, Klinik Psikolog, Uğur Mumcu sok. No:58/1 G.O.P. Ankara

Dernek Kuruluş Bildirimi

Kurucular tarafından hazırlanmış ve imzalanmış 4 adet dernek tüzüğü
Kurucuların 2’şer adet onaylı nüfus cüzdanı örneği
Kurucuların 1’er adet adli sicil belgeleri
Kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri dernek kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannameler
Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişilerin adını, soyadını, adreslerini ve imzalarını belirten liste
Kurucular arasında yabancı tebalılar varsa, bunların Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin onaylı örnekleri